Beleid cultuureducatie gemeente Zwolle

De gemeente Zwolle wil een stevige culturele basis voor alle Zwolse kinderen in en rond scholen om hen gelijke kansen te bieden op een brede en evenwichtige ontwikkeling.
Daarvoor worden scholen toegerust om binnen de eigen visie en mogelijkheden samen met cultuuraanbieders vorm te geven aan kwalitatief cultuuronderwijs en hun leerlingen kennis te laten maken met hun culturele omgeving. Stadkamer speelt in dit proces een aanjagende, adviserende en ondersteunende (makelaars)rol, zowel voor scholen als cultuurprofessionals.

De gemeente stelt hiervoor financiën beschikbaar via:

De uitvoering en beheer van de fondsen is ondergebracht bij Stadkamer.  

Ook cultuuraanbieders hebben hier profijt van. Scholen hebben immers meer geld beschikbaar voor de lessen/workshops/projecten. Daarnaast kunnen cultuurprofessionals samen met scholen of inwoners een aanvraag indienen voor een project op het gebied van Amateurkunst of Buurtcultuur. Zwolle is redelijk uniek met deze aanpak die landelijk bekend staat onder de naam 'het Zwolse model'.

Rol Stadkamer in cultuureducatie

Cultuureducatie op school verrijkt het leven van leerlingen, verruimt hun blik en verschaft hen nieuwe vaardigheden. Stadkamer wil de plek van cultuureducatie in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs verstevigen en de kwaliteit van cultuureducatie verhogen. Heb je vragen over cultuureducatie op jouw school, over visieontwikkeling of het opstellen van een cultuurbeleidsplan of (meerjaren) activiteitenplan? Onze adviseurs helpen je verder.

De onafhankelijke adviseurs cultuureducatie van Stadkamer zijn experts op het gebied van cultuur(beleid) en kennen het Zwolse cultuureducatieve aanbod. Met cultuuraanbieders kijken ze hoe het cultuuraanbod zo goed mogelijk kan worden afgestemd op de vraag van de scholen.

Zij ondersteunen en adviseren scholen en bieden deskundige hulp bij onder andere visieontwikkeling en het vinden van passend cultuuraanbod voor zowel po, (v)so en vo. De wensen en behoeften van de school zijn altijd het uitgangspunt.

Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) 2021-2024

Stadkamer is penvoerder voor Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) van het landelijke Fonds voor Cultuurparticipatie. Het 4-jarige CmK programma sluit naadloos aan bij de uitgangspunten van de gemeente en "het Zwolse model". Met de middelen van CMK 2021-2024 is het mogelijk om de gedegen basis die er ligt in Zwolle meer kwaliteit te geven. De extra financiële middelen vanuit CmK worden met name ingezet ten behoeve van stimuleren, onderhouden en borgen van cultuuronderwijs op alle scholen en professionaliseren van zowel leerkrachten po, docenten vo als cultuurprofessionals.

Samenvatting programma CmK 2021-2024

Cultuureducatie-professionals

Stadkamer adviseert en ondersteunt scholen bij hun visie- en beleidsontwikkeling op het gebied van cultuuronderwijs. Om de activiteiten en projecten hier zo goed mogelijk op te laten aansluiten bemiddelt Stadkamer tussen scholen en cultuuraanbieders. De vraag van de scholen is hierbij leidend. Stadkamer werkt met alle mogelijke cultuuraanbieders; van zelfstandige vakdocenten en kunstenaars tot netwerkorganisaties en grote culturele instellingen.

Klik hier voor aanmelden, inloggen en het profiel cultuureducatie-professional.

Tevredenheid cultuuronderwijs in Zwolle!
In mei 2022 is een tevredenheidonderzoek over cultuureducatie uitgezet onder de Zwolse scholen voor primair onderwijs. Wij zijn blij met de positieve resultaten. Er blijkt een grote tevredenheid uit over het Zwols beleid, de dienstverlening van Stadkamer en het cultuuraanbod. Aandachtspunten zijn er met name op het gebied van borging cultuuronderwijs op school,  theaterbezoek en mogelijkheden voor geïntegreerde dienstverlening. Stadkamer zet alles in het werk de tevredenheid hoog te houden en verbeterpunten door te voeren.
Wil je meer weten, lees dan de samenvatting.

Kijk ook eens naar